תקנון האתר

כללי:

 1. האתר alpeh.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המפעיל ומנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים. האתר הוקם ומנוהל על ידי "על-פה" (להלן: "הספק").
 2. תקנון זה חל על כל שימוש באתר ועל כל הזמנה ורכישה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר, תקנון זה מהווה בסיס משפטי לכל דיון בין הלקוח ובין הספק ולכן הינך נדרש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב.
 3. האתר מתעדכן במוצרים ובתכנים חדשים לנוחיות המשתמשים והלקוחות. כל שימוש בדפי האתר הינם על אחריות המשתמש בלבד ואין לספק אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש באתר זה.
 4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו מהווה בפועל הסכמת הלקוח לכל האמור בתקנון זה. במידה ואתה אינך מסכים מפורט בתקנון זה הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 6. כותרות הפרקים המובאות לשם נוחיות בלבד ולא תשמשנה בפרשנות התקנון.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר, בלא לקבל את אישור הספק מראש ובכתב.
 2. התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. הספק לא יהיה אחראי לטעויות קולמוס במפרטים והפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר.מוסכם כי הלקוח או צד ג` מוותר בזאת על טענה ו\או תביעה בגין טעות קולמוס כאמור.
 3. מובהר, כי באתר קיימות הפניות לאתרים חיצוניים (links). הספק לא יישא בכל אחריות שהיא לתכנים של אתרים חיצוניים אלה.

 

הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר:

 1. הלקוח הרשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר חייב למלא במצטבר אחר התנאים שלהלן: להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס  אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל  או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 2. הספק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.


שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
:

 1. מטעמי אבטחת מידע, מדיניות הספק הינה כי האתר לא יאחסן את פרטי כרטיס אשראי של הלקוחות.
 2. המידע האגור במערכת האתר הינם הפרטים האישיים של הלקוח וכן פרטי הזמנות שביצע הלקוח המערכת על מנת לסייע לספק וללקוח לעקוב אחר ביצוע ההזמנות, תשלומים ואספקות של המוצרים.
 3. מעבר לשימוש זה הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא רשות מפורשת של הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין .
 4. הספק נוקט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
 5. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת הספק ו/או הנובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

תהליך הזמנת המוצרים:

 1. במסגרת הרכישה הרגילה מוצעות לציבור המשתמשים באתר הצעות לרכישת מוצרים שונים. כל הסכומים והמחירים המפורסמים באתר הם מחירים הכוללים מע"מ
 2. טרם ביצוע הזמנה של מוצר יש לפתוח חשבון לקוח המכיל פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו.
 3. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה כלקוח לכל דבר. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על למלא את כל השדות הנדרשים בפרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 4. חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד הלקוח להיכלל ברשימת לקוחות של הספק וכמו כן מאשר קבלת מידע ברשימת התפוצה.
 5. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר שנרכש על ידו יתבצע באמצעות סליקת כרטיס אשראי בחברת "PAYPAL". מכיוון שסליקת הכרטיסים מתבצעת באתר חיצוני ומאובטח, אין הספק נושא בכל אחריות שהיא בנוגע לפרטי כרטיסי האשראי ו/או פרטים המועברים לחברת "PAYPAL" לצורך ביצוע התשלום.
 6. הודעה על אישור התשלום ופרטי ההזמנה תישלח לכתובת האי מייל שהוזנה בזמן ביצוע ההזמנה מטעם חברת "PAYPAL".
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י "PAYPAL " יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
 8. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייחשב מועד האספקה רק החל ממועד אישור העסקה על ידי PAYPAL.
 9. ניתן לשלם בעבור המוצר גם באמצעות המחאה. את ההמחאה יש לשלוח לכתובת: על-פה, ת.ד. 52238, ירושלים 91521. להמחאה יש לצרף הפרטים הבאים: שם הלקוח, מס' תעודת זהות, כתובת למשלוח, כתובת דוא"ל, וכן את פרטי ההזמנה: מספר פריט וכמות. כמו כן, יש להוסיף 18 ₪ בעבור המשלוח.
 10. במקרה של תשלום באמצעות המחאה ייחשב מועד האספקה רק החל ממועד אישור הבנק.
 11. במידה והמוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי בעת ההזמנה יודיע הספק על כך ללקוח. במקרה כזה, תעמודנה ללקוח שתי אפשרויות:

א.      לבטל את העסקה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל של הספק: info@alpeh.co.il

ב.      להמשיך בעסקה, ובמקרה כזה תישלח ההזמנה ללקוח מיד עם אספקתה לספק, וזאת על חשבון הספק.


ביטול עסקה

 1. במקרה והלקוח מעוניין לבטל את העסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו מהספק.
 2. הספק רשאי להציע ללקוח מוצר חליפי זהה בתכונותיו ומחירו למוצר שהוזמן בתמורה למוצר הפגום. במקרה זה יישלח המוצר החדש על ידי הספק בתוך 3 ימי עסקים ממועד החזרת המוצר על ידי הלקוח בשלמותו ובאריזתו המקורית.
 3. במידה והלקוח לא בא על סיפוקו יכול הלקוח לדרוש לביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. לאחר החזרת המוצר בשלמותו באריזתו המקורית יוחזר סכום התמורה במלואו ללקוח תוך 14 ימי עסקים ללא דמי ביטול עסקה.
 5. החזרת המוצר למחסני הספק הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו.
 6. בכל מקרה אחר, יחולו על ביטול עסקה ההוראות שבחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
 7. בכל מקרה, לא ניתן יהיה להחזיר ספרים ותקליטורים, לרבות d.v.d שנרכשו באתר.


משלוח ואספקה

 1. לאחר סיום שלב ביצוע הרכישה ועם קבלת אישור מאת חברת PAYPAL או אישור הבנק מחויב הספק לשלוח ללקוח או למי מטעמו את המוצרים שרכש, וזאת בתוך 3 ימי עסקים. ההזמנה תישלח באמצעות דואר ישראל למקומות הנמצאים במפת החלוקה של דואר ישראל בלבד.
 2. דמי המשלוח הינם 18 ₪, אשר ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצר.
 3.  מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון לרבות מזג אויר חריג, שביתות אצל נותני השירותים השונים או שיבושים בלתי צפויים במחשב האתר לא יחייבו את הספק, והלקוח או מי מטעמו מוותרים בזאת על כל טענה ו\או תביעה בשל כך.


שירות לקוחות
:

 1. שירות הלקוחות של הספק פעיל בימי א'-ה' בין השעות 09:00-13:00, וביום ו' וערבי חג בין השעות 09:00-11:30 בטלפון: 052-5287726. שירות הלקוחות אינו פעיל בשבתות ובחגים.


שונות
:

 1. אין למכור מוצרים שנרכשו באתר.
 2. אין לבצע הזמנות בשבתות ובחגים.
 3. הספק יהא רשאי לשנות מעת לעת את התקנון מבלי מסירת הודעה על כך ללקוחות ו/או למשתמשים באתר.
 4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמך בעיר ירושלים.